Regulamin Organizacyny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Spis treści.

1. Postanowienia ogólne.

2. Cele i zadania.

3. Struktura organizacyjna i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

5. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

6. Organizacja i przebieg obsługi pacjenta oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

7. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

8. Przepisy porządkowe.

9. Tryb składania skarg i wniosków.

 

1. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest wewnętrznym dokumentem organizacyjnym Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą – lek. Gabriela Rucińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Bellamed Clinic” Gabriel Ruciński. Niniejszy Regulamin jest ustanowiony na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654).

 

§ 2

Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Bellamed Clinic, a w tym:

1) firmę podmiotu,

2) strukturę organizacyjną,

3) cele i zadania,

4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

5) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

6) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

7) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

9) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne,

10) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

 

§ 3

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1) Regulamin – niniejszy dokument,

2) „Bellamed Clinic” - jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Gabriela Rucińskiego pod firmą „Bellamed Clinic” Gabriel Ruciński,

3) Kierownik – lek. Gabriel Ruciński,

4) Ustawa - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.).

5) Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.).

6) Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia, udzielane w warunkach szpitala leczenia jednego dnia świadczone w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.

7) Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.).

8) Personel – osoby, które świadczą pracę w Bellamed Clinic na podstawie zawartej z nim umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a także umowy o wolontariat.

 

§ 4

1. Gabriel Ruciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Bellamed Clinic” Gabriel Ruciński z siedzibą w Elblągu, przy ul. Studziennej 33-34A, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5782486509, REGON 170997783 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą. Gabriel Ruciński wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pod nr Księgi 000000192679, oznaczenie Organu W-28, o identyfikatorze terytorialnym 2861011.

 

2. Cele i zadania.

§ 5

Podstawowym celem działania „Bellamed Clinic” jest działalność lecznicza polegająca na udzielaniu specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, promocji zdrowia i diagnostyki medycznej oraz realizacji zadań szkoleniowych i badawczych.

 

§ 6

Do zadań „Bellamed Clinic” należy:

a) udzielanie usług medycznych z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, flebologii i chirurgii naczyniowej, ginekologii estetycznej, dermatologii, ortopedii i dietetyki,

b) promocja zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych.

 

3. Struktura organizacyjna i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 7

W ramach „Bellamed Clinic” nie wydziela się odrębnych poradni czy oddziałów. Za całość działalności „Bellamed Clinic” odpowiada Kierownik, który zatrudnia Personel administracyjno - biurowy oraz zawiera umowy z lekarzami specjalistami z dziedziny medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, dermatologii, ortopedii a także pielęgniarki i inny Personel, konieczny do należytego wykonywania zadań „Bellamed Clinic”.

 

§ 8

Świadczenia zdrowotne udzielane są w siedzibie „Bellamed Clinic” w Elblągu mieszczącej się przy ul. Studziennej 33-34A.

 

§ 9

Wszystkie pomieszczenia „Bellamed Clinic“ odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

 

4. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

§ 10

„Bellamed Clinic” prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego.

 

§ 11

Zakres świadczeń udzielanych przez „Bellamed Clinic” obejmuje medyczne świadczenia z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, flebologii i chirurgii naczyniowej, ginekologii estetycznej, dermatologii, ortopedii i dietetyki.

 

5. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa.

 

§ 12

1. Działalnością „Bellamed Clinic” kieruje lek. Gabriel Ruciński.

2. Kierownik „Bellamed Clinic” prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.

 

§ 13

Do zadań Personelu administracyjno - biurowego należy m.in.:

1. organizacja bieżącej pracy w punkcie rejestracji,

2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,

4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością „Bellamed Clinic”,

5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń oraz pobieranie opłat,

6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.

 

§ 14

Poszczególne osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w „Bellamed Clinic” zobowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

 

§15

Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa „Bellamed Clinic” są prowadzone na zasadach obowiązujących przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

 

6. Organizacja i przebieg obsługi pacjenta oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 16

1. Wszystkie świadczenia realizowane w „Bellamed Clinic” powinny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

 

§ 17

Osoby wykonujące zawód medyczny w „Bellamed Clinic” udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.

 

§ 18

1. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Podczas rejestracji pacjent winien okazać jeden z dokumentów: dowód osobisty, paszport, legitymację, kartę pobytu. W sytuacji niemożności potwierdzenia tożsamości, „Bellamed Clinic” zastrzega sobie prawo niewykonania zabiegu.

2. W czasie rejestracji pacjent otrzymuje informacje o terminie konsultacji (zabiegu). Pacjent może również uzyskać informacje dotyczące rodzaju świadczeń udzielanych w „Bellamed Clinic”, organizacji pracy „Bellamed Clinic”, miejsca wykonywania badań diagnostycznych niezbędnych do planowanych zabiegów, wysokości opłat za zabiegi, wymaganych dokumentów potrzebnych do przyjęcia, zasad dotyczących udostępniania dokumentacji medycznej.

 

§ 19

1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w „Bellamed Clinic” zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.

2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w „Bellamed Clinic” zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia,

 

§ 20

1. Na wyznaczone zabiegi pacjenci zobowiązani są zgłosić się punktualnie, w ustalonym terminie W sytuacji niemożności stawienia się w ustalonym terminie lub rezygnacji z zabiegu, pacjent obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie „Bellamed Clinic”.

2. „Bellamed Clinic” może odstąpić od wcześniej ustalonego terminu zabiegu, jeżeli zajdą okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie, a które były nie do przewidzenia w momencie ustalania terminu. O takiej sytuacji pacjent jest niezwłocznie informowany.

 

§ 21

1. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej informacji o zabiegu, sposobie jego wykonania oraz dających się przewidzieć następstwach zabiegu. Zgodę na zabieg pacjent wyraża w formie pisemnej przed wykonaniem zabiegu.

2. W czasie realizacji zabiegu pacjent ma prawo do poszanowania godności i intymności, a osoba wykonująca zabieg ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

 

§ 22

1. Lekarz w trakcie porady lekarskiej w szczególności:

1) przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,

2) określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,

3) ustala plan leczenia,

4) w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia,

5) wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

 

§ 23

„Bellamed Clinic” udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

 

§ 24

Informację o cenie zabiegu pacjent otrzymuje przed zabiegiem. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej „Bellamed Clinic” www.bella-med.pl oraz w Recepcji.

 

§ 25

1. Opłatę za zabieg pacjent uiszcza przed zabiegiem (pomniejszoną o dokonaną ewentualną wcześniejszą przedpłatę). „Bellamed Clinic” przyjmuje następujące formy płatności:

1) karta płatnicza,

2) gotówka,

3) przelew bankowy.

2. W przypadku dokonania płatności w formie przelewu bankowego, pacjent winien okazać dowód przelewu.

 

§ 26

1. Po uzgodnieniu ceny za zabieg z lekarzem, recepcja ustala z pacjentem termin zabiegu oraz formę płatności zadatku wynoszącą 30% wartości ceny zabiegu.

2. Zadatek powinien zostać uiszczony co najmniej na 7 dni przed umówionym terminem zabiegu. W przypadku braku uiszczenia zadatku do tego czasu rezerwacja jest anulowana.

3. W przypadku rezygnacji pacjenta z umówionego wcześniej zabiegu zadatek nie zostanie zwrócony. Kwota zadatku stanowi wynagrodzenie „Bellamed Clinic” za gotowość do wykonania zabiegu.

 

7. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej.

 

§ 27

1. „Bellamed Clinic” prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

a) pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości,

b) podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.

5. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

 

§ 28

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1) w oryginale do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego,

2) poprzez sporządzenie jej kopii,

3) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.

2. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

3. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:

1) przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,

2) dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,

3) przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.

4. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

 

§ 29

1. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.

2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć Kierownik.

3. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

4. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. „Bellamed Clinic” udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.

 

§ 30

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, „Bellamed Clinic” nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

 

§ 31

1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.

2. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem na Karcie wydania dokumentacji.

3. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

 

§ 32

1. „Bellamed Clinic” oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:

1) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,

2) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób,

3) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzie laniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń,

4) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

 

§ 33

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

 

8. Przepisy porządkowe.

 

§ 34

1. Każdy pacjent korzystający z usług „Bellamed Clinic” zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.

2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.bella-med.pl oraz w Recepcji.

3. Każdy pacjent korzystający z usług „Bellamed Clinic” zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w „Bellamed Clinic”, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników „Bellamed Clinic”.

 

§ 35

Na terenie „Bellamed Clinic” istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

 

§ 36

1. Pacjenci przebywający na terenie „Bellamed Clinic” zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością „Bellamed Clinic” oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach, z których korzystają.

2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

 

§ 37

1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu „Bellamed Clinic”.

2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu „Bellamed Clinic”.

 

§ 38

Pacjenci „Bellamed Clinic” nie mogą:

1) samowolnie korzystać ze sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,

2) samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,

3) wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody Personelu,

4) zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§ 39

„Bellamed Clinic” nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach „Bellamed Clinic”. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

 

§ 40

Personel „Bellamed Clinic” zobowiązany jest do:

1) noszenia odzieży ochronnej o ustalonej kolorystyce,

2) noszenia w widocznym miejscu identyfikatora z imieniem i nazwiskiem,

3) przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,

4) kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

 

9. Tryb składania skarg i wniosków.

 

§ 41

1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności „Bellamed Clinic” na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rejestracja@bella-med.pl.

3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

Masz pytania?
Skontaktuj się

+48 600 511 512 

poniedziałek - piątek

rejestracja@bella-med.pl

Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria
Galeria